Yhteystiedot

Anne-Mari Kuusimäki

annemari.kuusimaki@gmail.com
puh. 040 9673279

Ihminen päättää itse millaista tarinaa elämästään kertoo. Tapahtumia ei voi valita, mutta suhtautumistavan voi.

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen vahvuudesta ja selviytymiskyvystä. Miksi jotkut ihmiset nauttivat elämästään vaikeuksista huolimatta ja kulkevat eteenpäin hyvällä asenteella? Mitkä tekijät tekevät joistain ihmisistä joustavia ja kestäviä, vaikka elämä toisi vastaan suuriakin haasteita. Voiko ihminen kasvattaa tietoisesti näitä tekijöitä omassa elämässään?

Olen työskennellyt 20 vuotta luokanopettajana sekä kuvataiteen aineenopettajana yläkoulussa. Näiden vuosien aikana olen päässyt tutkimaan arvostavan vuorovaikutuksen elementtejä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Erityisopetuksen puolelta olen saanut hyvää kokemusta ja asennetta sovellettavaksi myös yleisopetuksen ryhmiin.

Suoritin ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opintokokonaisuuden v. 2012-2013 Koulutuksessa perehdyttiin neuropsykiatristen oireyhtymien uusimpaan tutkimustietoon sekä valmennusmenetelmiin, toiminnanohjauksen keinoihin, ratkaisukeskeisen toimintatavan periaatteisiin sekä positiivisen psykologian perusteisiin.

Huomatessani opintojen antavan valtavasti työkaluja opettajan työhöni ja kaikkeen vuorovaikutukseen, aloitin vuoden kestävän ratkaisukeskeisen valmentajan opintokokonaisuuden Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa v. 2014. Opintoihini on kuulunut ratkaisukeskeistä ja vahvasti tavoitteisiin suuntautuvaa valmennusta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Lähden aina rakentamaan pohjaa elämän sekä työn solmukohtiin vahvuuksien ja onnistumisten tutkimisen kautta. Ihmisillä on ehtymätön varasto sovellettavia keinoja käytössään oman elämän varrelta. Joskus ratkaisujen löytämiseen tarvitaan suuntaa antavia kysymyksiä- jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Vuodesta 2013 olen ollut Woimaa– kouluttajaryhmän jäsen. Koulutuksen sisältöön on kuulunut työhyvinvoinnin vahvistaminen, haastavien vuorovaikutustilanteiden tutkiminen ja niissä rakentavasti toiminen sekä lasten ja nuorten, että aikuisten kanssa. Kaikki lähtee toisen ihmisen arvostavasta kohtaamisesta sekä omien näkökulmien uudenlaisesta tarkastelusta. Koulutuksessa opiskellaan ratkaisukeskeisyyden, positiivisen psykologian sekä positiivisen pedagogiikan perusteet ja sovelletaan niitä työn arjessa. Koulutuksen henki on vahvasti kannustava sekä oman positiivisen asenteen tiedostava. Muita ihmisiä ei voi muuttaa, omaa käytöstään ja suhtautumistaan voi.

Aloitin jatko-opinnot Helsingin yliopistolla v.2016. Väitöstutkimukseni aiheena on opettajien ja huoltajien välisen arvostavan vuorovaikutuksen kehittäminen. Kartoitimme Espoon yhtenäiskouluissa sekä Suonenjoella huoltajien ja opettajien mielipiteitä Wilma- viestinnän toimivuudesta. Tutkimukseni pohjalla vaikuttaa positiivisen psykologian sovellus positiivinen pedagogiikka, jonka tavoitteena on yksilön ja hänen ympärillä olevien yhteisöjen hyvinvoinnin lisääminen. Avoimessa yhteistyössämme ovat mukana oppilaiden vanhemmat, joilla on keskeinen osuus vahvuuksien painottamisessa kodin näkökulmasta. Vahvuudet otetaan mukaan oppimiseen, minkä kautta saadaan aikaan innostusta ja motivaatiota. Opettajien ja huoltajien Wilma- viestinnässä otetaan huomioon oppilaiden onnistumiset sekä vahvuustaitojen kehittyminen.

ARVOSTUS, TOISEN IHMISEN NÄKÖKULMIEN YMMÄRTÄMINEN JA VAHVUUDET– niillä luodaan hyvinvointia, josta hyötyvät kaikki. Ja ennen kaikkea ne kaikkein tärkeimmät- lapset ja nuoret!

Kouluttajakokemusta työhyvinvoinnista, ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta ja- pedagogiikasta

Espoon kaupunki vuodesta 2013

• Woimaa opettajan työhyvinvointiin
• Vahvuuksia ja valokuvausta
• Positiivinen pedagogiikka opettajan työssä
• Ratkaisukeskeiset menetelmät haastavissa vuorovaikutustilanteissa

Kirsi Consulting vuodesta 2015

• Koulutuksia Lahdessa, Lohjalla, Akaalla, Hollolassa

Toiminimi Anne-Mari Kuusimäki vuodesta 2015

• Koulutuksia ja valmennuksia ala-ja yläkouluissa sekä lukiossa Espoossa, Seinäjoella, Kauniaisissa
• Yksityisvalmennusta Lyhty ry, yksityishenkilöille Espoossa
• Puhujana: Sail for good education- tapahtumassa v.2016, Helsingin yliopistolla Norssin opettajien koulutuspäivillä 2016, Opetushallitus 2017 (Lukioiden kehittämispäivät)
• Oaj:n yhteysopettajien koulutuspäivät Helsingissä 2017

Koulutukset ja valmennukset ovat muokattavissa yhden tunnin mittaisista useampien päivien pituisiin kokonaisuuksiin.

Tarja Huttunen

huttuta.th@gmail.com
puh. 040 7049882

”Ole muutos, jota etsit.” (Mahatma Gandhi)

Olen tehnyt kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä jo pitkän uran, 32 vuotta. Still going strong! Valmistuttuani luokanopettajaksi 1985 toimin luokanopettajan Mikkelissä ja Tammisaaressa. Opiskeltuani erityisluokanopettajaksi aloitin työt Karjaalla vuonna 1998 monimuotopienryhmän ohjaajan. Yhdentoista vuoden aikana tulivat hyvin tutuiksi erilaiset neurologiset pulmat ”aakkoslasten” kanssa työskennellessä. Karjaalta siirryin yhden Kirkkonummen yläkouluvuoden jälkeen Espooseen, jossa olen ohjannut erityispienryhmää nyt yhdeksän vuoden ajan. Erityisluokanopettajan tehtävien lisäksi olen toiminut Espoon kaupungilla Arvokas-kouluttajana seitsemän vuoden ajan sekä neljättä vuotta Woimaa-kouluttajana yhtenä koulutustiimin jäsenenä. Toimin työni ohessa myös nepsy-valmentajana lapsille ja nuorille toiminimelläni Tarja Huttunen.

Pidän tärkeänä pysähtymistä kuuntelemaan toisia ihmisiä aidosti ja arvostavasti. Vain läsnäolevassa, tietoisessa vuorovaikutuksessa voi itsekin kehittyä. Sosiaaliset taidot, arvostava kohtaaminen, tietoinen läsnäolo ja kuuntelu, myönteinen, myötätuntoinen ja kannustava asenne sekä voimavarojen etsiminen niin itsestä kuin toisistakin auttavat lisäämään hyvinvointia omassa elämässä ja koko työyhteisössä. Näitä asioita vaalin ja pyrin lisäämään osaltani. Työssäni erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa korostuvat myös tunne- ja itsesäätelytaidot, joita harjoitellaan yhdessä mm. Arvokas -ohjelman menetelmien avulla sekä positiivista pedagogiikkaa hyödyntäen. Etsin myönteisiä puolia vaikeistakin asioista pyrkien löytämään uuden näkökulman ja vaihtoehtoisia ratkaisuja arjen pulmiin.

Suoritettuani nepsy-valmentajan (ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja) tutkinnon 2013 olen toteuttanut ratkaisukeskeisiä toimintatapoja työssäni erityisen tuen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa kokeillen, kehittäen ja oppien itsekin uutta jatkuvasti. Peruslähtökohtanani on ollut kiinnittää huomio siihen hyvään, mikä ohjattavissani on ja auttaa heitä löytämään sitä kautta uusia, positiivisia asioita, joiden varaan rakentaa. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyydellä valetaan oppilaaseen itseluottamusta omiin kykyihin, lisätään oppimismotivaatiota, kasvatetaan sinnikkyyttä, joustavuutta ja optimismia sekä luodaan uskoa valoisaan tulevaisuuteen. Käytän valmennuksessa myös tietoisen läsnäolon (mindfulness) toimintatapoja, tarkkaavaisuus- ja läsnäoloharjoittelua, rentoutustekniikoita stressin lievittämiseen sekä itsemyötätuntoharjoitteita. Tietoisen läsnäolon taitojen harjoittaminen auttaa myös minua itseäni jaksamaan työssäni.

Luokanopettaja (KM)- ja erityisopettajaopintojeni lisäksi olen saanut lisäkoulutusta erilaisten kurssien muodossa mm.

• Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (ADHD coach)
• IE-ohjaaja (Instrumental Enrichment)
• Arvokas- kouluttaja
• Positiivisen pedagogiikan, ratkaisukeskeisyyden ja ilmaisutaidon koulutuksia
• Työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi opetustoimen henkilöstölle

Neuropsykiatrisen valmennuksen lisäksi tarjoan Woimaa-etusivulla esitettyjä, muokattavia koulutuskokonaisuuksia toiminimelläni sekä yhtenä koulutustiimin jäsenenä.

Vesa

vesa.yloenen@gmail.com
puh. 050 5650352

”Sinä olet suuri tähti! Mitä olisi sinun onnesi, ellei sinulla olisi niitä, joille loistat!” (Nietzsche)

Olen valmistunut lastentarhanopettajaksi 1986. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt päiväkodeissa Helsingissä, Tampereella ja Espoossa. Suoritin esi- ja alkuopetuksen erikoistumisopinnot 2002, jonka jälkeen olen toiminut Espoossa esiluokanopettajana, luokanopettajana, resurssiopettajana ja kuluvan vuoden resurssierityisopettajana pienryhmässä. Musiikki on aina kulkenut mukanani. Olen sitä opiskellut Pop/Jazz-konservatoriossa. Musiikkia olen opettanut sekä yksityisesti että oppilasryhmille kouluissa. Aikuiskouluttajana olen toiminut ”Vahvuuksia ja valokuvausta”- kursseilla. Olen ollut Suomen valokuvaterapiayhdistyksen jäsen vuodesta 2015.

Lapsi on luova, utelias ja kekseliäs. Hän haluaa oppia uutta ja toimia yhdessä muiden kanssa. Myötäelämisen taitoa tarvitaan, jotta hän voi toimia ryhmän tasaveroisena tekijänä. Vaikka lapsella on pyrkimys hyvään, aina se ei häneltä yksin onnistu. Hän tarvitsee aikuisen tukea. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle onnistumisen kokemuksia, jotta hänestä kasvaa tasapainoinen toisia ymmärtävä ihminen. Vahvuuksia on jokaisella. Toiset ovat jo löytäneet niitä itsestään. Toinen tarvitsee enemmän aikuisen tukea, jotta uinuvat vahvuudet löytävät päivänvalon. Vahvuusvalokuvaus on hyvä keino saada esille lapsen tai aikuisen hyviä puolia ja osaamista. Sitä voidaan käyttää koulussa mm. osana elämänhallintataitojen tuntikokonaisuutta.

Olen toteuttanut useita vahvuusvalokuvaprojekteja vuodesta 2012 eri kouluissa. Oppilaat ovat olleet 1.-9. luokkalaisia. Ryhmissä on harjoiteltu elämänhallintataitoja ja valokuvaus on ollut osana taitojen harjoittelun tuntikokonaisuutta. Vahvuusvalokuvaprojektien tarkoituksena on saada eväitä minäkuvan eheyttämiseen ja itsetunnon kehittämiseen sekä mahdollisuuden katsoa itseä suopeammin. Projektien tavoitteena on auttaa lapsia löytämään vahvuuksia ja uusia puolia itsestään ja toisista sekä vahvistaa ryhmän yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä koulussa.

Tässä yksi esimerkki toteutetusta vahvuusvalokuvaprojektista:

Toteutimme 2. luokan kanssa valokuvausprojektin, jossa jokainen oppilas sai itse määritellä, minkälaisen kuvan hän itsestään halusi. Kuvaukset tehtiin koulun ympäristössä sekä ulkona että sisällä. Oppilas sai valita kuvauspaikan ja rekvisiitan. Lopuksi jokainen sai valita useiden kuvien joukosta omasta mielestään parhaan omakuvan, joka  tulostettiin. Järjestimme valokuvista näyttelyn lukuvuoden lopussa. Näyttelyn avajaisiin kutsuttiin lasten vanhemmat tuttavineen ja sukulaisineen.

Valokuvakoulutus:

• Voimauttava valokuva 2010-2011 Taik Helsinki
• Työväen sivistysliiton Valokuvauslinja 2014-2015 Helsinki
• Toimiva (toiminnallinen valokuvaryhmä) 2017 Turun ammattikorkeakoulu

Näyttelyt:

• ”Hyvä minä” 2012 Espoo
• ”Pasila- Yhdeksän matkaa” 2012 Helsinki
• ”Asiaa vai asiatonta” 2015 Jukka Malen museo Helsinki
• ”Toinen todellisuus” 2016 Jukka Malen museo Helsinki
• ”Vahvuuksia” 2016 Espoo

Valokuvan käyttö elämää vahvistavana ja voimauttavana välineenä

Mitä valokuvatyöskentelyllä voidaan saavuttaa?

• elämänhallinnan tunteen lisääntyminen
• oman elämän merkityksellisten asioiden huomaaminen
• voimavarojen etsiminen ja lisääntyminen
• toivon merkitys
• muutoksen etsiminen

Keskiössä on henkilön elämäntarina tai sen osa, sen kerronta ja uudelleen kerronta -> tarinallinen kuntoutuminen, voimautuminen ja eheytyminen.

Olennaista on henkilön auttaminen itsereflektioon sekä itseymmärryksen ja henkilökohtaisen voimantunteen lisääntyminen.

Joitakin menetelmiä:

• omakuvatyöskentely (itsensä tutkiminen, katsekontaktin luominen omaan sisäiseen maailmaan ja omiin tarpeisiin)
• albumikuvat ja uusien kuvien ottaminen
• jonkin itselle tärkeän teeman työstäminen kuvien avulla
• omaelämäkerralliset kuvat
• perhe- ja sukukuvat
• symboliset kuvat

Hannele Salomaa

 hannele.salomaa@gmail.com
puh. 040-5323 635

”Onnelliseen elämään tarvitaan hyvin vähän. Kaikki on ihmisen sisimmässä, hänen ajattelutavassaan.” (Marcus Aurelius)

Olen kasvattanut, ohjannut ja opettanut yli 25 vuotta, joista viimeiset 13 vuotta laaja-alaisena erityisopettajana luokilla 1-6. Olen myös toiminut erityisopettajan työn ohella viisi vuotta Arvokas-ohjelman kouluttajana ja vuoden Woimaa -kouluttajaryhmän jäsenenä Espoon kaupungilla. Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja erityisopettaja.

Minulle on tärkeää toisten ihmisten arvostava ja ystävällinen kohtaaminen ja kuunteleminen, positiivinen ajattelu ja asenne, uteliaisuus elämää kohtaan sekä uuden kehittäminen ja ideointi. Pidän tietoisesti yllä hyvää mieltä ja yritän elää myönteisen kautta. Pidän tärkeänä myös hyviä tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Erityisopettajana sekä Arvokas- ohjelman kouluttajana ajattelen, että hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot ovat pohja ihmissuhteiden rakentamisessa. Siksi koen Arvokas-ohjelman tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen, suuttumuksen hallinnan ja eettisen päättelyn sisällöt erittäin tärkeiksi opettaa sekä koulussa että kotona. Erityisopettajana haluan myös kannustaa oppilaita haasteiden edessä ja auttaa heitä huomaamaan, mitä jo osataan ja mikä on hyvin. On erittäin palkitsevaa nähdä oivaltamisen, oppimisen ja osaamisen ilo.

Opiskelen työnohjaajaksi 2016-2018. Työnohjauksen koen olevan aikaa itselle, oman työn pohdinnalle, tutkimiselle ja kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin säilyttämiselle. Se on levollinen hetki, jolloin saa pysähtyä ja tulla kuulluksi. Silloin voidaan rauhassa paneutua työssä esiintyvien ilmiöiden pohtimiseen ja ratkomiseen sekä konkreettisten keinojen ideoimiseen. Työnohjaajan työssä haluan auttaa ohjattaviani löytämään omia voimavarojansa ja vahvuuksiansa, pohtimaan eri näkökulmien merkitystä omalle ja toisten hyvinvoinnille, löytämään stressinhallintakeinoja, säilyttämään myönteisen asenteen työtä kohtaan. Työnohjaajana koen tärkeänä myös rentoutumisen ja tässä hetkessä olemisen taidon ja ne ovatkin mukana jokaisessa ohjaustilanteessani. Työnohjaukseni on sekä yksilö- että ryhmämuotoista ja se mukautuu aina ohjattavien tarpeeseen. Työnohjaus on kuuntelun, keskustelun ja kysymysten lisäksi tarvittaessa myös tiedon antamista ja jakamista. Se on läsnäoloa, tunteiden sanoittamista, yhdessä tutkimista ja ideoimista, mentorointia, luotausta, aktivointia, valmennusta, tutorointia.

Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen ja positiivissuuntautunut kaikessa mitä teen, ajattelen tai olen.

Peruskoulutusteni lisäksi olen vuosien varrella opiskellut monenlaisia lisäopintoja:

• Psykoterapiaopintoihin vaadittavat lisäopinnot (30op)
• Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (Nepsy-valmentaja)
• Johtotiimi -koulutus (pedagoginen johtajuus sekä kouluyhteisön kehittämisen tuki)
• Työkaluja konfliktien ratkaisemiseksi -koulutus opetustoimen henkilöstölle
• Huolen puheeksi ottamisen kouluttajakoulutus